PHE LIEU NHAP KHAU LAM NGUYEN LIEU

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu

Theo phụ lục danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ) bao gồm các loại sau đây: