Phân biệt Phế Liệu và Phế Thải ?

Phế liệu và phế thải khác nhau như thế nào? Từ điển Tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học định nghĩa "Phế liệu là vật bỏ đi từ những nguyên liệu đã qua chế biến” Định nghĩa này đã không đưa ra tiêu chí để phân biệt phế liệu với chất thải – Chất thải